w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.20.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIX/273/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.04.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie dochodów o kwotę 29 272,50 zł i po stronie wydatków o kwotę 3.532,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zmniejszyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 0,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie wydatków o kwotę 1 107 856,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 37 408 390,54 zł,

po stronie wydatków kwotą 17 679 808,35 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.20.2017

z dnia 20.04.2017 r.

           

§ 1

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2017 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

801

 

 

Oświata i wychowanie

25 740,00

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

25 740,00

 

 

 

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

25 740,00

2.

750

 

 

Administracja publiczna

3 532,50

 

 

75095

 

Pozostała działalność

3 532,50

 

 

 

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

3 002,62

 

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

529,88

 

 

 

 

 

 

 

Razem

29 272,50

           
           

§ 2

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków  na 2017 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

750

 

 

Administracja publiczna

3 532,50

 

 

75095

 

Pozostała działalność

6 005,24

 

 

 

4308

Zakup usług pozostałych

3 002,62

 

 

 

 

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska

3 002,62

 

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

529,88

 

 

 

 

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska

529,88

         

 

Razem

3 532,50

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.20.2017

z dnia 20.04.2017 r.

           

§ 1

Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2017 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

750

 

 

Administracja publiczna

-0,02

 

 

75095

 

Pozostała działalność

-0,02

 

 

 

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

-0,02

 

 

 

 

 

 

 

Razem

-0,02

           
           

§ 2

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków  na 2017 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

750

 

 

Administracja publiczna

-0,02

 

 

75095

 

Pozostała działalność

-0,02

 

 

 

4308

Zakup usług pozostałych

-0,02

 

 

 

 

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska

-0,02

         

 

Razem

-0,02

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.20.2017

z dnia 20.04.2017 r.

           

§ 1

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków  na 2017 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

801

 

 

Oświata i wychowanie

170 000,00

 

 

80104

 

Przedszkola

170 000,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

170 000,00

 

 

 

 

1. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie przedszkola przy ul. Raciborskiej w miejscowości Rudy

170 000,00

2.

926

 

 

Kultura fizyczna

283 264,00

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

283 264,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

283 264,00

 

 

 

 

1. Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSO w Kuźni Raciborskiej

283 264,00

3.

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

70 000,00

 

 

92195

 

Pozostała działalność

70 000,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

 

 

 

 

1. Szerokie tory do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach

70 000,00

4.

600

 

 

Transport i łączność

350 000,00

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

350 000,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

350 000,00

 

 

 

 

1. Przebudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową nowych miejsc parkingowych w miejscowości Turze, ul. Kościelna

350 000,00

5.

750

 

 

Administracja publiczna

21 000,00

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

21 000,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

21 000,00

6.

750

 

 

Administracja publiczna

392,52

 

 

75095

 

Pozostała działalność

392,52

 

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

392,52

 

 

 

 

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska

392,52

7.

852

 

 

Pomoc społeczna

7 500,00

 

 

85295

 

Pozostała działalność

7 500,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

7 500,00

8.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

50 000,00

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 000,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

50 000,00

 

 

 

 

1. Remont na obiektach wodnych w Gminie Kuźnia Raciborska

50 000,00

9.

926

 

 

Kultura fizyczna

5 700,00

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

5 700,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 700,00

 

 

 

 

1. Remont dachu wiaty drewnianej na boisku w Rudzie Kozielskiej

5 700,00

10.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

150 000,00

 

 

75404

 

Komendy wojewódzkie policji

30 000,00

 

 

 

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

30 000,00

 

 

 

 

1. Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

30 000,00

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

120 000,00

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

 

 

 

 

1. Zakup samochodu

120 000,00

         

 

Razem

1 107 856,52

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.05.2017 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż