w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Zarządzenie NR B.0050.114.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 11.05.2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.), art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/220/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska(Dz.Urz.Woj.Śl.poz.2969) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.00050.80.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 20.03.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości do zbycia

 

zarządzam:

 

§ 1

  1. Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej położonej w Kuźni Raciborskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 708/3 k.m.3 o powierzchni 0,7350ha zapisanej w KW GL1R/00012707/0, której wartość określono w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 37.441,57,-zł brutto ( w tym podatek VAT w kwocie 847,39zł), na nieruchomość gruntową położoną w Kuźni Raciborskiej na k.m.4 stanowiącą własność Marii Wiencierz i Romana Wiencierz, oznaczoną działką nr  866/2 o powierzchni 0,2010ha, zapisaną w KW GL1R/00052531/7, której wartość określono w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 22.512,-zł.
  2. Zamiany dokonać przy zastosowaniu dopłaty na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska w kwocie 14.929,57zł, której wysokość jest równa różnicy określonych w operatach szacunkowych wartości zamienianych nieruchomości.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.05.2017 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż