w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/280/2017

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 11 maja 2017 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 z późn. zm.) 

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 82 918,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększyć przychody budżetowe na 2017 rok o 10 000,00 zł oraz zwiększyć wydatki budżetowe na 2017 rok o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Dokonać zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok: „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok” (z późniejszymi zmianami), który przyjmuje postać zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok: „Plan dotacji do przekazania w roku 2017” (z późniejszymi zmianami), który przyjmuje postać zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 6

W § 20 Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok: „Upoważnia się Burmistrza Miasta do”: dodaje się tiret czwarte o treści:

- udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 35.500,00 zł.

 

§ 7

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 38 026 190,82 zł

po stronie wydatków kwotą 38 835 536,39 zł.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2017 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż