w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 - 2023

Uchwała Nr XXX/283/2017

RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 11 maja 2017 rok

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 - 2023

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Przystępuje się do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 - 2023.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Działając zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) Rada Miejska, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

W dniu 20 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska przyjęła uchwałę nr  XXIX/271/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska. Obszary zostały wyznaczone na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy. Niniejsza uchwała jest kolejnym etapem prac zmierzających do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 - 2023.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 - 2023
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2017 12:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż