w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmian nazw ulic

Uchwała nr XXX/284/2017

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 11 maja 2017 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmian nazw ulic

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2, § 4 ust.1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 2)  Uchwały Nr XXIX/276/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 25.04.2017 r., poz. 2789)  

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:

 

§  1.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej w celu zasięgnięcia opinii w sprawie zmian w nazwach niżej wymienionych ulic:

  1. ul. Findera,
  2. ul. Małgorzaty Fornalskiej,
  3. ul. Janka Krasickiego,
  4. ul. Nowotki,
  5. ul. Karola Świerczewskiego.

§  2.

Ustala się, że bezpośrednie spotkanie z uczestnikami konsultacji społecznych odbędzie się w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

 

§  3.

Ustala się miejsce konsultacji: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 9, 47-420 Kuźnia Raciborska.  

 

§  4.

Konsultacje będą polegały na  składaniu przez mieszkańców wniosków i uwag w sprawie nadania nowych nazw ulicom wymienionym w § 1 uchwały. 

 

§  5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§  6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmian nazw ulic
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2017 12:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż