w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup sprzętu i umundurowania w 2017 r.

Uchwała Nr XXX/286/2017

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 11 maja 2017 r.

 

w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup sprzętu i umundurowania  w  2017 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) w związku z art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 736 )  oraz art.218  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r.  poz. 1870 ze zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:

                                    §1

Udziela się dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych ( OSP )  w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej dla następujących OSP z terenu Gminy Kuźnia Raciborska:

  1. OSP Kuźnia Raciborska – dotacja celowa 3 000,00 zł,
  2. OSP Ruda Kozielska – dotacja celowa 3 000,00 zł,
  3. OSP Rudy – dotacja celowa 3 000,00 zł,
  4. OSP Jankowice – dotacja celowa 3 000,00 zł,
  5. OSP Turze – dotacja celowa 3 000,00 zł.,
  6. OSP Siedliska – dotacja celowa 3 000,00 zł,
  7. OSP Budziska – dotacja celowa 3 000,00 zł,
  8. OSP Ruda – dotacja celowa – 3 000,00 zł.

§ 2

Dotacje celowe, o których mowa w § 1 zostaną udzielone w łącznej   wysokości 24 000,00  zł ( słownie: dwadzieścia  cztery  tysiące złotych ) ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Kuźnia Raciborska na 2017 r. w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

§3

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o których mowa w § 1 oraz zasady ich rozliczenia określone zostaną w umowach dotacyjnych.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup sprzętu i umundurowania w 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2017 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż