w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy

Uchwała Nr XXX/289/2017

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 11 maja 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

 

§ 1

Uznać za bezzasadną skargę złożoną na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.

§ 2

Zaakceptować pisemne uzasadnienie Komisji Rewizyjnej badającej skargę, w brzmieniu przedstawionym w załączniku do uchwały.

§ 3

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej do pisemnego zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2017 12:49