w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy

Zarządzenie NR B.0050.118. 2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 16.05.2017r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność gminy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), § 5 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 2969)

zarządzam:

§1

Wyznaczyć do dzierżawy na cele rolne – ogródek przydomowy na okres 3 lat następującą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska.

 

Nr

działki

Pow.

[ha]

Nr Kw

Położenie

Opis działki

Wysokość rocznego

czynszu

 

241/4

 

 

0,0207

 

GL1R/00023861/7

 

Rudy

k.m.6

 

Ł-V

 

20,70 zł + VAT

§ 2

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 16.05. 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.05.2017 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż