w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy

Zarządzenie NR B.0050.194. 2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 04.08. 2017r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), § 5 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 2969)

 

zarządzam:

 

§1

Wyznaczyć do dzierżawy na cele rolne na okres 3 lat następującą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska.

 

Nr

działki

Pow.

[ha]

Nr Kw

Położenie

Opis

działki

Wysokość rocznego

 czynszu

 

Część dz. nr 512/1

 

 

0,3940

 

GL1R/00039083/4

 

k.m. 4 Turze

 

R-IVa, Ps-IV

 

1,18 q żyta

 

 

 

§ 2

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia ……...2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2017 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż