Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.05.2017 11:18 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Kuźnia Raciborska w 2016 r.
20.10.2016 15:27 OBWIESZCZENIE - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023
19.10.2016 11:58 O B W I E S Z C ZE N I E - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: „Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego – piasku i żwiru ze złoża Turze”.
23.09.2016 11:09 Zawiadomienie - Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zakończył postępowanie wszczęte w dniu 16 czerwca 2016 r. pn. „Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego-piasku i żwiru ze złoża Turze 1”
01.09.2016 12:06 Obwieszczenie RDOŚ o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródła energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
08.07.2016 12:36 Informacja Grupy Azoty o zagrożeniu poważną awarią przemysłową związaną z działalnością zakładu
29.04.2016 16:16 O B W I E S Z C Z E N I E - decyzja Burmistrza Miasta o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:. ”Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice” gmina Kuźnia Raciborska
29.04.2016 13:06 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2015 r.
19.04.2016 09:24 Zawiadomienie - zakończenie postępowania wszczętego w dniu 07.12. 2015 r. na wniosek Mariana Kostki Prezesa Zarządu i Tomasza Kostki Dyrektora Finansowego reprezentujących Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
14.01.2016 08:19 GN.6220.10.2015 O B W I E S Z C Z E N I E - wszczęcie postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:. ”Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice” gmina Kuźnia Raciborska

1 2 3 4 5 6 następna