Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2018 10:45 IB.7013.3.2018 Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rudzie Kozielskiej" w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018
27.06.2018 15:09 Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej – Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN
23.05.2018 15:10 IB.271.5.218 Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
14.05.2018 10:59 GCZK.5543.3.2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska z Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, z podziałem na dwie części zamówienia
12.04.2018 13:22 L.DZ.WOD-KAN 351/04/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie
12.04.2018 10:06 DEA.2122.3.2018 - I przetarg ustny nieograniczony na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowego (garaż) położonego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Rudzkiej.
12.04.2018 10:03 DEA.2122.2.2018 - I przetarg ustny nieograniczony na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowego położonego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 5.
29.03.2018 15:43 IB.271.3.2018 Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Kuźnia Raciborska. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 Priorytet V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
21.03.2018 14:38 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Kuźni Raciborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 270/56 k.m2 o pow. 0,0019ha, (Bp), KW GL1R/00038535/1
08.03.2018 14:42 IB.271.2.2018 Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

1 2 następna