Statut MOPS

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KUŹNI RACIBORSKIEJ

 

§1

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjna podległą Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, a w zakresie zadań zleconych -Wojewodzie Śląskiemu.

2. Obszar działania obejmuje teren Gminy Kuźnia Raciborska.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoja siedzibę w Kuźni Raciborskiej przy ul. Powstańców Śląskich 15.

§2

I. ZADANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.

2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

3. Przyznawania i wypłacania świadczeń przewidzianych ustawą.

4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

5. Praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

II. ZADANIA WŁASNE GMINY

1. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej osób tego wymagających.

2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych.

3. Przyznawanie pomocy rzeczowej.

4. Przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie się.

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie się.

6. Inne zadania wynikające z potrzeb gminy.

III ZADANIA WŁASNE OBOWIĄZKOWE

1.Udzielanie schronienia , posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego

pozbawionym.

2. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

3. Pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne.

4. Udzielanie zasiłków celowych na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych.

5. Sprawianie pogrzebu.

6. Praca socjalna.

7. Zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań własnych.

IV. ZADANIA ZLECONE GMINIE

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, dodatków do świadczeń.

2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych i specjalnych (okresowych).

3. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby do tego uprawnione,

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej, lub ekologicznej.

5. Przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego.

6. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź

innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin - po

zapewnieniu odpowiednich środków.

7 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnienie środków na

wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

§3

l. W realizacji zadań określonych w §2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może współdziałać z prowadzącym na terenie gminy działalność :

  • Kościołem katolickim
  • Innymi kościołami
  • Związkami wyznaniowymi
  • Fundacjami, stowarzyszeniami
  • Osobami fizycznymi i prawnymi
  • Placówkami Służy Zdrowia
  • Szkołami i przedszkolami

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może wytoczyć na rzecz obywateli powództwo o roszczenie alimentacyjne.

3. Ośrodek może kierować wnioski do określonych organów o ustalenie inwalidztwa.

§4

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

l. W celu prawidłowego wykonywania zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i niniejszego statutu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych w liczbie określonej ustawą.

2. W celu świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia opiekunki środowiskowe.

3. Dla sprawnego działania ośrodka. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników administracyjnych (księgowość, kasa, ubezpieczenia, kadry itp.)

4. Na czele ośrodka stoi dyrektor, który kieruje pracą ośrodka i ponosi za to odpowiedzialność.

5. Szczegółową organizację pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez Zarząd Miasta Kuźnia Raciborska.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut MOPS
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.07.2003 08:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż