Regulamin organizacyjny MOPS

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

§1

Podstawą prawną działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest:

1. Uchwała Rady Miejskiej XIX/149/2000 z dnia 12.06.2000 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.

2. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwała nr XVII/141/2000.

3. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.

4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r.

5. Ustawa o rachunkowości z dnia 18 grudnia 2001 r.

§2

1. Ośrodek jest jednostką budżetową stopnia podstawowego pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej podporządkowany Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej jako prawnie wyodrębniona jednostka budżetowa samorządu uprawniony jest do wydawania decyzji.

3. Na czele Ośrodka Pomocy Społecznej stoi Dyrektor powołany przez Radę Miejską.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej jest bezpośrednim wykonawcą zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 29.11.1900 r.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej zadania swoje wykonuje przy pomocy fachowej kadry - pracowników socjalnych.

§3

Pracownik socjalny działa wg określonego zakresu czynności i w określonym rejonie opiekuńczym - najczęściej to teren działania Przychodni Rejonowej w Kuźni Raciborskiej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej posiada 3 rejony opiekuńcze:

Rejon Kuźnia Raciborska

Rejon Ośrodka Zdrowia Turze

Rejon Ośrodka Zdrowia Rudy

Pracownika socjalnego obowiązują te same prawa i obowiązki co regulują przepisy pracowników samorządowych. Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach.

§4

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje środki finansowe z budżetu na zadania zlecone oraz z Gminy na zadania własne.

Celem MOPS jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Pomoc społeczna przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej w szczególności:

a) ubóstwa

b) sieroctwa

c) bezdomności

d) potrzeby ochrony macierzyństwa

e) bezrobocia

f) upośledzenia fizycznego lub umysłowego

g) długotrwałej choroby

h) bezradności w sprawach w sprawach opiekuńczo - wychowawczych

i) alkoholizmu lub narkomanii

j) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

k) klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

§6

Dyrektor MOPS z upoważnienia Rady Miejskiej wydaje decyzje o przyznaniu lub odmowie świadczeń.

Każda decyzja musi być poprzedzona wywiadem środowiskowym. Informacje uzyskane w wyniku wywiadu stanowią tajemnicę i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów, dla których zostały zgromadzone.

§7

MOPS ściśle współpracuje z organizacjami społecznymi. Kościołem, Związkami Zawodowymi, zakładami pracy, jednostkami służby zdrowia oraz z innymi organizacjami i instytucjami.

Dyrektor MOPS składa roczne sprawozdania finansowe do Rady Miejskiej. Podaje również roczne plany finansowe do zatwierdzenia Radzie Miejskiej.

§8

Zgodnie z ustawą o rachunkowości j/w osobą odpowiedzialną za prowadzenie rachunkowości jest dyrektor MOPS, który powierza obowiązki i odpowiedzialność głównemu księgowemu w zakresie:

1. Prowadzenia rachunkowości jednostki.

2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4. Dokonywania wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin organizacyjny MOPS
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.07.2003 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.07.2003 07:55Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
(Aleksander Serafin)
10.07.2003 07:55 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
09.07.2003 08:15 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)