OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

OGŁOSZENIE

 

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), §1 Uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2011 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921 z dnia 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2013 z dnia 7 marca 2013 r., w związku z pkt 11 aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kuźnia Raciborska” przyjętego uchwałą nr Nr XXVIII/269/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23.03.2017 r., ogłaszam, co następuje:

 

§ 1

  1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.
  3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu:
  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,
  2. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.
  1. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie do 15 kwietnia 2017 r.

 

§ 2

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Termin rozpoczęcia konsultacji: 6 kwietnia 2017 r., termin zakończenia konsultacji: 15 kwietnia 2017 r.

 

 

                                     BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

                                                                                                              /-/ Paweł Macha

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2017 10:28