w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.163.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 30 czerwca 2017 roku

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.162.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.06.2017 roku w sprawie zmian akceptacji zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

 

zarządzam:

 

§ 1

W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2017 rok przyjętym Zarządzeniem Nr B.0050.11.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 09.01.2017 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:

I. Zmiany wydatków na zadania zlecone:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

855

 

 

Rodzina

0,00

 

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

0,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-0,02

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,02

 

 

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian  „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2017 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. BURMISTRZA

(-) Gabriela Tomik

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 

Burmistrza Nr B.0050.163.2017

 

z dnia 30.06.2017 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK

(zgodny z ustawą budżetową na 2017 rok i dokonanymi zmianami)

I. DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH - PLAN NA 2017 ROK                 

(w złotych i groszach)

L.p.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Plan

1.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

56 009,82

 

 

01095

 

Pozostała działalność

56 009,82

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

56 009,82

2.

750

 

 

Administracja publiczna

63 776,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

63 776,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

63 776,00

3.

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 730,00

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 500,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 500,00

 

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojwódzkie

230,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

230,00

4.

752

 

 

Obrona narodowa

300,00

 

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

300,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

300,00

5.

851

 

 

Ochrona zdrowia

590,00

 

 

85195

 

Pozostała działalność

590,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

590,00

6.

852

 

 

Pomoc społeczna

16 142,58

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

14 826,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

14 826,00

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

1 316,58

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 316,58

7.

855

 

 

Rodzina

7 445 974,00

 

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

4 718 315,00

 

 

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

4 718 315,00

 

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 727 551,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 727 551,00

 

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

108,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

108,00

 

 

 

 

OGÓŁEM DOTACJE

7 586 522,40

 

 

 

 

 w tym:

 

 

 

 

 

1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

7 582 792,40

 

 

 

 

2. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Katowicach

3 730,00

 

 

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - PLAN NA 2017 ROK

(w złotych i groszach)

L.p.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Plan

1.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

56 009,82

 

 

01095

 

Pozostała działalność

56 009,82

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

700,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

72,23

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

246,00

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

80,00

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

54 911,59

2.

750

 

 

Administracja publiczna

63 776,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

63 776,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 917,92

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 096,59

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 296,49

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

465,00

3.

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 730,00

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 500,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 500,00

 

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojwódzkie

230,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

230,00

4.

752

 

 

Obrona narodowa

300,00

 

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

300,00

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

300,00

5.

851

 

 

Ochrona zdrowia

590,00

 

 

85195

 

Pozostała działalność

590,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

420,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

131,00

6.

852

 

 

Pomoc społeczna

16 142,58

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14 826,00

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

14 826,00

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

1 316,58

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 286,47

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30,11

7.

855

 

 

Rodzina

7 445 974,00

 

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

4 718 315,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

4 639 480,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 000,00

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3 300,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 400,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 400,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 735,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

 

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 727 551,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2 514 179,00

 

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne

1 727 240,00

 

 

 

 

2. Fundusz alimentacyjny

396 000,00

 

 

 

 

3. Zasiłek dla opiekuna

50 939,00

 

 

 

 

4. Świadczenia rodzicielskie

340 000,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

71 000,00

 

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne

57 000,00

 

 

 

 

2. Fundusz alimentacyjny

10 000,00

 

 

 

 

3. Zasiłek dla opiekuna

2 500,00

 

 

 

 

4. Świadczenia rodzicielskie

1 500,00

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 300,00

 

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne

4 300,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

127 352,00

 

 

 

 

1. Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych

100 000,00

 

 

 

 

2. Składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłek dla opiekuna)

17 170,00

 

 

 

 

3. Świadczenia rodzinne

8 300,00

 

 

 

 

4. Fundusz alimentacyjny

1 620,00

 

 

 

 

5. Świadczenia rodzicielskie

262,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 397,00

 

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne

1 100,00

 

 

 

 

2. Fundusz alimentacyjny

260,00

 

 

 

 

3. Świadczenia rodzicielskie

37,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 800,00

 

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne

1 800,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 723,00

 

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne

5 723,00

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 800,00

 

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne

1 800,00

 

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

108,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

91,98

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16,02

 

 

 

 

OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

7 586 522,40

 

 

 

 

w tym:

 

 

1. Wydatki na zadania zlecone z ŚUW

7 582 792,40

 

2. Wydatki na zdania zlecone z KBW

3 730,00

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2017 13:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż