w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.35.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.153.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 26.06.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 38 117 901,61 zł,

po stronie wydatków kwotą 19 132 666,68 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Z up. BURMISTRZA

(-) Gabriela Tomik

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.35.2017

z dnia 26.06.2017 r.

           

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

758

 

 

Różne rozliczenia

-88,71

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

-88,71

 

 

 

4810

Rezerwy 

-88,71

 

 

 

 

1. Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

-88,71

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

88,71

 

 

90095

 

Pozostała działalność

88,71

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

88,71

 

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia w Kuźni Raciborskiej

 

2.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-4 000,00

 

 

 

 

1. Remont na obiektach wodnych w Gminie Kuźnia Raciborska

-4 000,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 000,00

 

 

 

 

1. Przeprowadzenie modernizacji mola na obiekcie "Wodnik" w miejscowości Kuźnia Raciborska

4 000,00

         

 

Razem

0,00

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.07.2017 10:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż