w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.36.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 30 czerwca 2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.160.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.06.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie dochodów o kwotę 36 623,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmian planu wydatków Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 38 154 524,61 zł,

po stronie wydatków kwotą 19 132 666,68 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Z up. BURMISTRZA

(-) Gabriela Tomik

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.36.2017

z dnia 30.06.2017 r.

           

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2017 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

801

 

 

Oświata i wychowanie

0,00

 

 

80104

 

Przedszkola

-1 338,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

-1 338,00

 

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

1 338,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 338,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem

0,00

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.36.2017

z dnia 30.06.2017 r.

           

§ 1

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2017 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

852

 

 

Pomoc społeczna

36 623,00

 

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

36 623,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

36 623,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem

36 623,00

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.36.2017

z dnia 30.06.2017 r.

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

852

 

 

Pomoc społeczna

0,00

 

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

 

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 155,90

 

 

 

2950

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

-3 155,90

 

 

85216

 

Zasiłki stałe

0,00

 

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 247,60

 

 

 

2950

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

-5 247,60

2.

855

 

 

Rodzina

0,00

 

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

0,00

 

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

12 500,00

 

 

 

2950

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

-12 500,00

 

 

85502

 

Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0,00

 

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

10 600,00

 

 

 

2950

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

-10 600,00

         

 

Razem

0,00

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.07.2017 10:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż