wersja do wydruku Monika Jordan 15.11.2017 13:19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na lata 2018 – 2019

Kuźnia Raciborska: „Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o.  w Kuźni Raciborskiej na lata 2018 – 2019”

 


Numer ogłoszenia 616532-N-2017 - 2017; data zamieszczenia: 15.11.2017r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I 1) NAZWA I ADRES:

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

Tel/fax.: +48 (032) 414 72 38, +48 (032) 414 72 51,

e-mail: gpwik.kuznia@gpwik.pl

www.gpwik.pl  

I

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpwik.pl;   

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Hurtowy zakup oleju napędowego  wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o.  w Kuźni Raciborskiej na lata 2018 - 2019”

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji Zamawiającego, zlokalizowanej przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej, oleju napędowego właściwego do pory roku (letni, przejściowy, zimowy), przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym, w ilości do 5.000 litrów z częstotliwością jednej dostawy na ok. 2 miesiące, tj. do 60.000 litrów w całym okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2019r.
 • Dostawy realizowane będą sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego przesłane e-mailem lub faksem nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zlecenia, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00, w ilościach jednorazowych do 5.000 litrów /minimum 1000 litrów/.
 • Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy – autocysternami, na jego koszt i ryzyko, do mikrostacji paliw Zamawiającego przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika mikrostacji paliw,
 • Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001r. prawo o miarach ( tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 884 z późn. zmianami) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych).
 • Oferowany olej napędowy musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679). W przypadku zmiany norm i przepisów oferowany olej napędowy musi być zgodny ze zmienionymi normami i przepisami.
 • Oferowany olej napędowy musi cechować się parametrami określonymi normą PN-EN 590+ A1:2011– Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań. 
 • Dostawa paliwa do zbiornika nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego.
 • Do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dołączy dokument potwierdzający jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, nr rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku autocysterny.
 • Z każdorazowej dostawy będzie pobierana próbka rozjemcza paliwa /5 litrów/ przechowywana u Zamawiającego, w zapieczętowanym kanistrze do czasu dostawy kolejnej partii paliwa, na wypadek konieczności przeprowadzenia badań co do jakości dostarczonego paliwa w razie wystąpienia sytuacji związanej z uszkodzeniem silników pojazdów korzystających z dostarczonego paliwa.   
 1. Przedmiot zamówienia według Wspólnego słownika zamówień (CPV): - 09.13.41.00-8 - olej napędowy,

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8;

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

 1. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2019r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu;

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu, w zakresie:
  1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesje na obrót paliwami ciekłymi wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 220 z późn. zmianami).
 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są wpisani na listę podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną, prowadzoną przez Ministerstwo Finansów,

 

 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł,
 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 1.000.000,00 zł,

 

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej.
 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 dostawę paliw realizowaną systematycznie przez okres co najmniej 24 miesięcy w ilości co najmniej 5000 litrów oleju napędowego dostarczanego z częstotliwością co najmniej jeden raz na dwa miesiące. 
 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują pojazdem dostarczającym olej napędowy, który posiada zamontowaną pompę i odmierzacz paliwa wyposażony w drukarkę podającą na wydruku rzeczywistą ilość wydanego paliwa, jak również ilość paliwa w temperaturze 15*C.

 

 1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych dostaw musi być spełniony:
 • przez Wykonawcę samodzielnie lub,
 • przez minimum jeden podmiot (podwykonawcę) udostępniający doświadczenie samodzielnie;
 • w przypadku podmiotów występujących wspólnie – samodzielnie przez minimum jednego
  z wykonawców występujących wspólnie.

Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu                                w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie                      i jednoznacznie wynikać w szczególności:

 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności  techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy pzp.

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
   1. Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” zwanego dalej Oświadczeniem - Załącznik nr 2 do SIWZ;
   2. Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu    zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia.
  2. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub inne dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

III.3) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału                   w postępowaniu (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie,                            że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,  w celu  wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów;
 • w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
 • jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na  zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców;
 • dokumenty wyżej wymienione muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału                            w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
 • w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia              o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.
  1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji                 z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie  zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy.

 

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie                       i miejscu ich dostarczenia:

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na podstawie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy.

 

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie                       i miejscu ich dostarczenia:

 1. wykaz dostaw paliwa wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 dostawę paliw realizowaną systematycznie przez okres co najmniej 24 miesięcy w ilości co najmniej 5000 litrów oleju napędowego dostarczanego z częstotliwością co najmniej jeden raz na dwa miesiące, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo zrealizowane, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzające spełnienie warunku opisanego w dziale VI pkt. 2. ppkt. 2.3.  (wzór wykazu załącznik nr 5 do SIWZ).

 

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie   zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Nie dotyczy

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa  w dziale VII ust. 2 pkt. 1) niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału   w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

 1. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za  zgodność                    z oryginałem.
 2. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji   polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące  podwykonawców, składane są w oryginale.
 3. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność                               z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot , na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na  język polski.
 5. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej  formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.
 7. Ocena  spełnienia  warunków  zostanie  dokonana  wg formuły: spełnia/nie spełnia

 

Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

 1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570),
 2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert i ich waga:

   Kryterium I-   Cena (C):                    90 %

   Kryterium II - Termin płatności za wykonaną dostawę paliwa (T):   10 %

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.kuznia-raciborska.bip.info.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Adres: ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2017r. do godz. 9.00, miejsce: w pokoju Głównej Księgowej w siedzibie Zamawiającego Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

                                                                                                                       PREZES ZARZĄDU

                        

                                                                                                                              Marian Kostka

                                                                                                                         (podpis osoby upoważnionej)

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na lata 2018 – 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2017 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż