wersja do wydruku Monika Jordan 01.12.2017 11:24

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”.

Zarządzenie NR B.0050.328.2017
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. Dz.U. poz. 1875) 


zarządzam:

§ 1


Przyjąć Regulamin naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”, planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ
(-) Paweł Macha

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2017 11:24