wersja do wydruku Monika Jordan 04.12.2017 09:46

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. przygotowania inwestycji i planowania przestrzennego

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

Adres: 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4

zatrudni na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. przygotowania inwestycji i planowania przestrzennego (1 etat)

 

 

  1. Wymagania konieczne:

Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:

1)  Obywatelstwo polskie;

2)  Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: budownictwo, architektura, gospodarka przestrzenna;

3)  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)  Nieposzlakowana opinia.

 

  1. Wymagania pożądane (będące przedmiotem oceny):

Dobra znajomość ustaw:

- Prawo zamówień publicznych,

- Prawo budowlane,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Ustawa o samorządzie gminnym,

- Kodeks postępowania administracyjnego,

 

  1. Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

1)   Planowanie i rozliczanie zadań w zakresie remontów, modernizacji i budowy obiektów oraz infrastruktury technicznej będących własnością Gminy,

2)   Przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji technicznej obiektów oraz infrastruktury technicznej będących własnością Gminy,

3)   Udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji, współpraca z przedstawicielami wykonawców, uczestnictwo w odbiorach i rozliczeniach końcowych inwestycji,

4)   Współpraca przy sporządzaniu wniosków do funduszy, instytucji i innych podmiotów
o przydzielenie Gminie środków pomocowych na całkowite lub częściowe sfinansowanie inwestycji,

5)   Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (osoby fizyczne i prawne) dla obiektów budowlanych na terenie Gminy,

6)   Wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,

7)   Wydawanie zaświadczeń stwierdzających przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,

8)      Prowadzenie spraw związanych z ewidencją miejscowości, ulic i adresów,

9)      Przygotowywanie inwestycji gminnych na etapie postępowania przetargowego,

10)    Udział w komisjach przetargowych,

11)    Sprawdzanie ofert przetargowych,

12)    Prowadzenie dokumentacji przetargowej związanej z zamówieniami publicznymi,

13)    Rozliczanie faktur za utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego.

  1. Cechy charakteru:

Komunikatywność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, odpowiedzialność, uprzejmość
i życzliwość.

 

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  List motywacyjny;

2.  Życiorys zawodowy;

3.  Kwestionariusz osobowy;

4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);

5.   Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7.   Oświadczenie (własnoręcznie podpisane) z klauzulą:

a)   „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych”,

b)   „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

 

  1. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,
ul. Słowackiego 4, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy, na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej, praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku, wymiar czasu pracy - etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Praca biurowa w siedzibie Urzędu oraz wyjazdy służbowe.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,  adres: 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4;
I piętro, pokój 4, bądź listownie na adres  Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko pracy – Podinspektor ds. przygotowania inwestycji i planowania przestrzennego”. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru, podczas którego zostanie sprawdzony poziom wiedzy kandydata ubiegającego się o stanowisko. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru, oraz o terminie i miejscu zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32-419-14-17 wewn. 115 lub 119. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Inne informacje:

1.  Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

2.  Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                    /-/ inż. Paweł Macha

 

 

 

Kuźnia Raciborska, 1 grudnia 2017 roku

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. przygotowania inwestycji i planowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2017 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż