wersja do wydruku Monika Jordan 07.12.2017 08:16

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.81.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 9 listopada 2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXV/322/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 09.11.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie wydatków oraz zmniejszyć plan wydatków o kwotę 10 321,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 91 682,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 548 505,90 zł,

po stronie wydatków kwotą 20 657 387,94 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.81.2017

z dnia 09.11.2017 r.

           

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

-81 000,00

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-81 000,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-81 000,00

 

 

 

 

1. Termomodernizacja obiektów gminnych

-81 000,00

 

926

 

 

Kultura fizyczna

81 000,00

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

81 000,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

81 000,00

 

 

 

 

1. Budowa przyszkolnego boiska z sztuczną nawierzchnią w Rudach

81 000,00

2.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-9 900,00

 

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

-9 900,00

 

 

 

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

-9 900,00

 

 

 

 

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu rozbudowy i modernizacji komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

-9 900,00

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 900,00

 

 

92116

 

Biblioteki

9 900,00

 

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

9 900,00

3.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

-10 321,17

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-10 321,17

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-10 321,17

 

 

 

 

1. Nabycie gruntów

-10 321,17

         

 

Razem

-10 321,17

           

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.81.2017

z dnia 09.11.2017 r.

           

§ 1

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

926

 

 

Kultura fizyczna

41 782,03

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

41 782,03

 

 

 

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

41 782,03

2.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

49 900,00

 

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

49 900,00

 

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

49 900,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem

91 682,03

           

§ 2

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

926

 

 

Kultura fizyczna

41 782,03

 

 

92678

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

41 782,03

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

41 782,03

 

 

 

 

1. Remont boiska Orlik przy ul. Piaskowej 28

41 782,03

2.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 500,00

 

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

3 500,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

46 400,00

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

15 000,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

 

 

 

 

1. Wydatki związane z gospodarką śmieciową

15 000,00

 

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

31 400,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

31 400,00

 

 

 

 

1. Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach gminy Kuźnia Raciborska

31 400,00

Razem

91 682,03

           

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2017 08:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż