wersja do wydruku Monika Jordan 13.12.2017 13:21

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.82.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 10 listopada 2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.295.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 10.11.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie dochodów o kwotę 121 785,00 zł i po stronie wydatków o kwotę 112 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 670 290,90 zł,

po stronie wydatków kwotą 20 769 387,94 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.82.2017

z dnia 10.11.2017 r.

           

§ 1

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

600

 

 

Transport i łączność

112 000,00

 

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

112 000,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

112 000,00

2.

801

 

 

Oświata i wychowanie

9 785,00

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

9 785,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

9 785,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem

121 785,00

           
           

§ 2

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

600

 

 

Transport i łączność

112 000,00

 

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

112 000,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

112 000,00

 

 

 

 

1. Remont mostu w m. Rudy Brantolka ul. Powstańców (na potoku Wierzbnik) w km 0+470

112 000,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem

112 000,00

           
           

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2017 13:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż