wersja do wydruku Monika Jordan 13.12.2017 13:28

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.84.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 15 listopada 2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.312.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 15.11.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 501,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 670 792,20 zł,

po stronie wydatków kwotą 20 769 889,24 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.84.2017

z dnia 15.11.2017 r.

           

§ 1

Zwiększenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2017 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

750

 

 

Administracja publiczna

501,30

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

501,30

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

501,30

 

 

 

 

 

 

 

Razem

501,30

           
           

§ 2

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2017 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

750

 

 

Administracja publiczna

501,30

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

501,30

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

419,01

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

72,03

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10,26

         

 

Razem

501,30

           
           

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.84.2017

z dnia 15.11.2017 r.

           

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

600

 

 

Transport i łączność

0,00

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

-26 000,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

24 000,00

 

 

 

 

1. Remonty dróg gminnych

24 000,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-50 000,00

 

 

 

 

1. Przebudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową nowych miejsc parkingowych w miejscowości Turze, ul. Kościelna

-40 000,00

 

 

 

 

2. Przebudowa skrzyżowania ul.Stasizca-Kolejowej-Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Racibo4rska wraz z remontem i modernizacją drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowej na odcinku od ul. Staszica do ul. Górniczej - Etap I remontu i modernizacji drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i ul. Tartaczna w Kuźni Raciborskiej

-10 000,00

 

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

26 000,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

26 000,00

 

 

 

 

1. Remont mostu w m. Rudy Brantolka ul. Powstańców (na potoku Wierzbnik) w km 0+470

26 000,00

2.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

-10 000,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-10 000,00

 

 

 

 

1. Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

-10 000,00

 

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

10 000,00

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 000,00

3.

801

 

 

Oświata i wychowanie

0,00

 

 

80104

 

Przedszkola

0,00

 

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

11 000,00

 

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

-11 000,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem

0,00

           
           

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2017 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż