wersja do wydruku Monika Jordan 13.12.2017 14:07

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.323.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 27 listopada 2017 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 41 193 105,21 zł

po stronie wydatków kwotą 43 329 360,21 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

     

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
     

Burmistrza Nr B.0050.323.2017

 
     

z dnia 27.11.2017 r.

 
             
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok:

 
             

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

Różne rozliczenia

3 100,00

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

3 100,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 100,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 100,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

3 100,00

 

 

 

 

 

a) Rezerwa ogólna

3 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

 

3 100,00

 

 

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

3 100,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

3 100,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

3 100,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

3 100,00

 

 

 

 

a) Pozostałe wydatki

 

3 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

801

 

Oświata i wychowanie

793,00

793,00

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

793,00

793,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

793,00

793,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

793,00

793,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

793,00

793,00

 

 

 

 

dotyczy środków z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach, w tym: zmniejszenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Rudach, zaś zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

852

 

Pomoc społeczna

4 000,00

4 000,00

 

 

 

85295

Pozostała działalność

4 000,00

4 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

4 000,00

4 000,00

 

 

 

 

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym na:

4 000,00

4 000,00

 

 

 

 

a) Projekt "Drugiemu Człowiekowi"

4 000,00

4 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Razem

7 893,00

7 893,00

 
             

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2017 14:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż