wersja do wydruku Monika Jordan 14.12.2017 13:52

zmieniające Zarządzenie NR B.0050.328.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.11.2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”

Zarządzenie NR B.0050.339.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 14.12.2017 r.

 

zmieniające Zarządzenie NR B.0050.328.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.11.2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1875)

zarządzam:

 

§ 1

W treści Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”,  planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs, stanowiącego załącznik do Zarządzenia NR B.0050.328.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.11.2017r.,

 

ust. III pkt 6 otrzymuje brzmienie:

 

6. Prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności rolniczej na nieruchomości zgłoszonej do projektu nie stanowi przeszkody do otrzymania dotacji. W takim wypadku przekazanie przez Gminę instalacji OZE do użytkowania, będzie możliwe jako pomoc de minimis lub pomoc na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 

ust. VI. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

1.Nabór dokumentów zgłoszeniowych doudziału w projekcie prowadzony będzie w terminie od 04.12.2017 r. do 19.12.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska.

 

§ 2

W Deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska ”, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”,

 

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 

4. Oświadczam, że w budynku przeznaczonym do montażu instalacji jest/nie jest prowadzona działalność gospodarcza, agroturystyczna lub rolnicza, a obiekty, na których może zostać zamontowana instalacja są/nie są związane z prowadzeniem takiej działalności.

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmieniające Zarządzenie NR B.0050.328.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.11.2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2017 13:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż