wersja do wydruku Monika Jordan 15.12.2017 12:39

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.326.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 28 listopada 2017 roku

 

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.324.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 28.11.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

zarządzam:

 

§ 1

W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2017 rok przyjętym Zarządzeniem Nr B.0050.11.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 09.01.2017 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:

 

I. Zwiększenie dotacji na finansowanie zadań zleconych:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

750

 

 

Administracja publiczna

5 983,60

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

5 983,60

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

5 983,60

2.

851

 

 

Ochrona zdrowia

354,00

 

 

85195

 

Pozostała działalność

354,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

354,00

 

 

II. Zwiększenie wydatków na zadania zlecone:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

750

 

 

Administracja publiczna

5 983,60

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

5 983,60

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 001,34

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

859,73

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

122,53

2.

851

 

 

Ochrona zdrowia

354,00

 

 

85195

 

Pozostała działalność

354,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

240,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

104,00

 

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian  „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2017 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2017 12:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż