wersja do wydruku Monika Jordan 19.12.2017 09:38

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.332.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 11 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 20 tiret drugie Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 41 199 442,81 zł

po stronie wydatków kwotą 43 300 697,81 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

     

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
     

Burmistrza Nr B.0050.332.2017

 
     

z dnia 11.12.2017 r.

 
             
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok:

 
             

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

852

 

Pomoc społeczna

15 786,52

15 786,52

 

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

8 900,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

8 900,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 900,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

8 900,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

8 900,00

 

 

 

 

 

a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej

8 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

300,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

300,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

300,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

300,00

 

 

 

 

 

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

6 586,52

15 786,52

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

6 586,52

15 786,52

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

5 266,52

15 786,52

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 300,00

1 500,00

 

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 966,52

14 286,52

 

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 320,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Razem

15 786,52

15 786,52

 
             

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2017 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż