wersja do wydruku Monika Jordan 28.12.2017 18:34

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.340.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 14 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 20 tiret drugie Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 41 640 764,81 zł

po stronie wydatków kwotą 43 742 019,81 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

     

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
     

Burmistrza Nr B.0050.340.2017

 
     

z dnia 14.12.2017 r.

 
             
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok:

 
             

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

855

 

Rodzina

16 126,41

16 126,41

 

 

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

15 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

15 000,00

 

 

 

 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

 

15 000,00

 

 

 

 

a) świadczenia rodzinne

 

15 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85504

Wspieranie rodziny

16 126,41

1 126,41

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

16 126,41

1 126,41

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

15 979,25

1 126,41

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 979,25

570,00

 

 

 

 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

556,41

 

 

 

 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

147,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Razem

16 126,41

16 126,41

 
             

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2017 18:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż