wersja do wydruku Monika Jordan 28.12.2017 18:43

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.342.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 14 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 20 tiret drugie Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

 

§ 3

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 41 640 764,81 zł

po stronie wydatków kwotą 43 742 019,81 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2017 18:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż