wersja do wydruku Monika Jordan 28.12.2017 19:13

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.98.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 12 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.333.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 12.12.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie dochodów o kwotę  441 322,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

 

§ 2

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie wydatków oraz zmniejszyć plan wydatków o 36 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 41 118 451,80 zł,

po stronie wydatków kwotą 20 704 272,84 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.98.2017

z dnia 12.12.2017 r.

           

§ 1

Zwiększenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2017 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

855

 

 

Rodzina

441 322,00

 

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

441 322,00

 

 

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

441 322,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem

441 322,00

           

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.98.2017

z dnia 12.12.2017 r.

           

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

750

 

 

Administracja publiczna

0,00

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-1 000,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 000,00

 

 

 

 

1. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego

1 000,00

2.

750

 

 

Administracja publiczna

0,00

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

-15 000,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

 

 

 

 

1. Wymiana serwera SEKAP

15 000,00

3.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

 

 

75495

 

Pozostała działalność

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

637,09

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-637,09

 

 

 

 

1. Zakup monitoringu miejskiego

-637,09

4.

801

 

 

Oświata i wychowanie

-36 000,00

 

 

80195

 

Pozostała działalność

-36 000,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-36 000,00

 

 

 

   

 

Razem

-36 000,00

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2017 19:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż