wersja do wydruku Monika Jordan 29.12.2017 10:05

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko REFERENTA – 1 etat

KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko

REFERENTA – 1 etat

  

  1. Wymagania konieczne:

Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:

1)    Obywatelstwo polskie;

2) Wykształcenie wyższe lub średnie ogólne, preferowane administracyjne i ekonomiczne;

3)   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   5)   Nieposzlakowana opinia.

 

  1. Wymagania pożądane: (będące przedmiotem oceny):

1)   Dobra znajomość ustaw:

- ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”,

- ustawy o systemie oświaty,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

 

            2)  Doświadczenie zawodowe,

3)  Cechy osobowościowe (komunikatywność, samodzielność, obowiązkowość,   dokładność, odpowiedzialność, uprzejmość i życzliwość).

 

  1. Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

1) dobra znajomość aktów prawnych z zakresu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, ustawy o systemie oświaty, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych dotyczących w/w ustaw oraz innych regulacji prawnych mających wpływ na ustalenie uprawnień do świadczeń,

2)  obsługa klientów składających wnioski o świadczenia,

3) rejestrowanie wniosków, analiza, weryfikacja dokumentacji, przygotowanie decyzji administracyjnych, rejestrowanie podjętych decyzji administracyjnych,

4)  przygotowanie projektów decyzji dotyczących świadczeń,

5)  prowadzenie korespondencji i statystyki dotyczącej świadczeń,

6) współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w sprawach pomocy społecznej i świadczeń,

7) sporządzanie sprawozdań, wniosków, notatek i wszelkich innych dokumentów dotyczących prowadzonych spraw,

8) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej świadczeń,

9) sporządzanie listy wypłat przyznanych świadczeń,

10) umiejętne posługiwanie się sprzętem komputerowym, jak i odpowiednim programem służącym realizacji świadczeń,

11) terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań.

 

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  List motywacyjny;

2.  Życiorys zawodowy;

3.  Kwestionariusz osobowy;

4.  Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);

5.   Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7.   Oświadczenie (własnoręcznie podpisane) z klauzulą:

a)   „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”,

b)   „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

  1. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Powstańców 15, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy, na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej, praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku, wymiar czasu pracy - etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Praca biurowa w siedzibie MOPS. 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. do godz. 14.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej,  adres: 47-420 Kuźnia raciborska ul. Powstańców 15. Parter, pokój nr 3, bądź listownie na adres  MOPS w Kuźni Raciborskiej. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko pracy – Referent”. Datą przyjęcia dokumentów będzie data wpływu do MOPS. Nie dopuszcza się ofert przesłanych mailem. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32-419-10-73. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej www.kuznia-raciborska.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń  MOPS oraz stronie www.mops-kuznia.pl 

  1. Procedura wyłaniania kandydata:

Proces rekrutacji kandydatów na stanowisko referenta został podzielony na 2 etapy:

I. etap rekrutacji – obejmuje nabór dokumentów rekrutacyjnych oraz ich ocenę formalną
i merytoryczną.
O zakwalifikowaniu do drugiego etapu oraz o terminie i miejscu dalszego postępowania kandydaci zostają poinformowani indywidualnie telefonicznie. 

II. etap rekrutacji - rozmowa kwalifikacyjna podczas, której ocenie będzie podlegało:

1) przygotowanie merytoryczne kandydata na stanowisko referenta,

2) doświadczenie zawodowe;

3) cechy osobowościowe (motywacja do ubiegania się o stanowisko, udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań, jasność wypowiedzi, spokój i opanowanie, komunikatywność).

 

 

     7. Inne informacje:

1.    Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

2.    Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

                                                                                                      Dyrektor MOPS

                                                                                              mgr Zbigniew Grygier

 

Kuźnia Raciborska, 28 grudnia 2017 roku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko REFERENTA – 1 etat
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2017 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż