wersja do wydruku Monika Jordan 10.01.2018 14:21

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu : „Rozwój sportu amatorskiego na terenie gminy Kuźnia Raciborska” .

                           Zarządzenie Nr  B.0050.3.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

 z dnia 10.01.2018r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu : „Rozwój sportu amatorskiego na terenie gminy Kuźnia Raciborska” .

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia  03 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (Dz.U. Woj. Śl. Nr 88, poz. 1645)

 

 zarządzam:

 

§ 1

Po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej oraz Rady Sportu w Kuźni Raciborskiej rozstrzygam konkurs na realizację zadania: „Rozwój sportu amatorskiego na terenie gminy Kuźnia Raciborska”, przez dofinansowanie zadań niżej wymienionym klubom sportowym:

1. Klub Sportowy „Stal” Kuźnia Raciborska        -             9.000,00zł.

2. Miejski Klub Sportowy „Sparta” 

Kuźnia Raciborska                                       -           10.000,00zł.

3. Ludowy Klub Sportowy ”Płomień”  Siedliska -          15.000,00zł.

4. Ludowy Klub Sportowy ”BUK”  Rudy             -             9.000,00zł.

5. Ludowy Klub Sportowy Ruda Kozielska        -           24.000,00zł.

6. Ludowy Klub Sportowy Jankowice                -           24.000,00zł.

 

§ 2

Umowa, na podstawie której realizowane będzie zadanie, przedstawiona będzie stronie do podpisu w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i  tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                              

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu : „Rozwój sportu amatorskiego na terenie gminy Kuźnia Raciborska” .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2018 14:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż