wersja do wydruku Monika Jordan 18.01.2018 15:14

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach realizacji zadania własnego gminy: „porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym”

Zarządzenie Nr  B.0050.6.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

 z dnia 18.01.2018r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach realizacji zadania własnego gminy:

„porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz  przeciwdziałanie patologiom społecznym”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art.15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1909 ze zm.), w związkuz Uchwałą Nr XXVI/327/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.

 

 

 zarządzam:

 

§ 1

Po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuźni Raciborskiej oraz Rady Sportu w Kuźni Raciborskiej, rozstrzygam  konkurs na realizację zadania „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej oraz systematyczny udział w rywalizacji sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej”,

przez dofinansowanie zadań niżej wymienionym klubom sportowym:

  1. Klub Sportowy „STAL”  Kuźnia Raciborska

-  kwota dotacji   34.000,00 zł

  1. Miejski Klub Sportowy „SPARTA” w Kuźni Raciborskiej

- kwota dotacji   27.000,00 zł

  1. Ludowy Klub Sportowy „BUK”  Rudy

-  kwota dotacji  51.000,00 zł

Wszyscy w/w spełnili wymogi zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

                                                                                                

                                                                § 2

Umowy, na podstawie których realizowane będą zadania, przedstawione zostaną stronom do podpisu w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie  zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach realizacji zadania własnego gminy: „porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.01.2018 15:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż