wersja do wydruku Monika Jordan 18.01.2018 16:21

w sprawie wykazu nieruchomości do zbycia

Zarządzenie  nr B.0050.11.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 18 stycznia 2018 r.

 

w sprawie wykazu nieruchomości do zbycia 

 

            Na  podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.121) w związku z Uchwałą nr XXXVIII/344/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w drodze zamiany na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa         

zarządzam:

 

§ 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz do zbycia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej w Kuźni Raciborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 159/12 k.m. 1 o pow. 1,4692ha, KW GL1R/00026167/3 za cenę 4.567.665,-zł.

Działka ta, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym tereny centralne miasta Kuźnia Raciborska, zatwierdzonym uchwałą nr XLI/353/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 kwietnia 2006 r., położona jest na terenach sportu i rekreacji, oznaczonych symbolem 1US oraz na terenach usług publicznych, oznaczonych symbolami 8UP i 10UP.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze zamiany.

 

   § 2

Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom wymienionym w art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od 18.01.2018 r. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wykazu nieruchomości do zbycia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.01.2018 16:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż