wersja do wydruku Monika Jordan 19.01.2018 12:02

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.104.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 22 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku Zarządzeniem Nr B.0050.352.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 22.12.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie dochodów o kwotę 19 450,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zmniejszyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie dochodów o kwotę 141 322,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 996 579,90 zł,

po stronie wydatków kwotą 20 676 272,84 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.104.2017

z dnia 22.12.2017 r.

           

§ 1

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2017 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

855

 

 

Rodzina

19 450,10

 

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

19 450,10

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

19 450,10

         

 

Razem

19 450,10

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.104.2017

z dnia 22.12.2017 r.

           

§ 1

Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2017 rok:

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

855

 

 

Rodzina

-141 322,00

 

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

-141 322,00

 

 

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

-141 322,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem

-141 322,00

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.104.2017

z dnia 22.12.2017 r.

           

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

600

 

 

Transport i łączność

0,00

 

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

-20 000,00

 

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

-20 000,00

 

 

 

 

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania "Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3533 w miejscowości Turze wraz z remontem nawierzchni jezdni"

-20 000,00

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

20 000,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

 

 

 

 

1. Remonty dróg gminnych

20 000,00

2.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

 

 

70078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

 

 

 

2640

Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące

0,00

 

 

 

 

1. Dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla ZGKiM na usuwanie skutków klęski - na remont zespołu budynków socjalnych/popowodziowych przy ul.Strażackiej 9,11,13,15 w Kuźni Raciborskiej

-3 643,00

 

 

 

 

2. Dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla ZGKiM na usuwanie skutków klęski - na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 1 w Kuźni Raciborskiej

3 643,00

3.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 400,00

 

 

 

4260

Zakup energii

-5 500,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-1 400,00

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 500,00

 

 

 

 

1. Zakup agregatu prądotwórczego

5 500,00

4.

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

 

 

92195

 

Pozostała działalność

0,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-6 300,00

 

 

 

 

1. Remont elewacji z wymianą stolarki budynku dyspozytorni na obiektach stacji zabytkowej kolei wąskotorowej w Rudach

-6 300,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6 300,00

 

 

 

 

1. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku dyspozytorni Kolejki Wąskotorowej w Rudach

6 300,00

         

 

Razem

0,00

           

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2018 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż