wersja do wydruku Monika Jordan 19.01.2018 12:16

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.105.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 27 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 996 579,90 zł,

po stronie wydatków kwotą 20 676 272,84 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.105.2017

z dnia 27.12.2017 r.

           

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

600

 

 

Transport i łączność

0,00

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

0,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-16 000,00

 

 

 

 

1. Remonty dróg gminnych

-16 000,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

16 000,00

 

 

 

 

1. Remonty dróg gminnych

16 000,00

2.

750

 

 

Administracja publiczna

0,00

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-5 519,77

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 519,77

3.

750

 

 

Administracja publiczna

0,00

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-1 000,00

4.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-11 070,00

 

 

 

 

1. Wydatki związane z gospodarką śmieciową

-11 070,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 070,00

 

 

 

 

1. Wydatki związane z gospodarką śmieciową

11 070,00

5.

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

 

 

92195

 

Pozostała działalność

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-781,76

 

 

 

 

1. Organizacja imprez kulturalnych (FS Rudy)

-781,76

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

781,76

 

 

 

 

1. Organizacja imprez kulturalnych (FS Rudy)

781,76

         

 

Razem

0,00

           

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2018 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż