wersja do wydruku Monika Jordan 19.01.2018 13:00

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy gruntów w Gminie Kuźnia Raciborska, stanowiących własność komunalną

Zarządzenie Nr B.0050.365.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 29.12.2017

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy gruntów w Gminie Kuźnia Raciborska, stanowiących własność komunalną

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 2147)

 

zarządzam:

 

§1

 

Ustalić na rok 2018 następujące minimalne stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów komunalnych położonych w Gminie Kuźnia Raciborska, w podziale na strefy określone w załączniku nr 1:

 

 1. grunty wykorzystywane na cele magazynowo – składowe i postojowe, miesięcznie za 1m2:

I strefa – 0,15 zł

II strefa – 0,13 zł,

 1. tereny użytkowane na cele handlu w pawilonach i pod kioski przenośne, miesięcznie za 1m2:

I strefa – 3,50 zł

II strefa – 2,50 zł,

 1. tereny zajęte pod działalność gastronomiczną (konsumpcyjną) w tym tzw. kawiarenki letnie, ogródki piwne, miesięcznie za 1m2:

 I strefa – 5,00 zł

II strefa – 2,80 zł,

 1. grunty pod ekspozycjami i reklamami towarów przed obiektami handlowymi, miesięcznie za 1m²:

I strefa – 3,50 zł

II  strefa – 2,40 zł

 1. dzienna   stawka    za    wykorzystywanie    placów   na    cele   imprez    widowiskowych   i

    przedsięwzięć artystycznych:

I strefa – 95,00 zł

            II strefa – 45,00 zł,

 1. dzienna stawka za wykorzystywanie pod lunapark – 20,00 zł za każde urządzenie
 2. grunty wykorzystane na cele przemysłowe, miesięcznie za 1m2

I strefa – 11,20 zł

II strefa –  5,50zł,

 1. grunty pod garażami przenośnymi, miesięcznie za stanowisko:

I strefa – 23,00 zł

II strefa – 13,00 zł,

 1. grunty pod garażami, miesięcznie za stanowisko:

I strefa – 17,00 zł

II strefa – 11,00 zł,

 1. stanowisko parkingowe, miesięcznie:

    I strefa – 27,00 zł

   II strefa – 16,00 zł,

 1. grunty   wykorzystywane   na   cele  związane   ze   zbiorowym  zaopatrzeniem   w   wodę

      i odprowadzaniem ścieków:

    I strefa – 0,09 zł

   II strefa – 0,06 zł,

 1. grunty pod stacjami przekaźnikowymi telefonii komórkowej – miesięcznie 3,90 zł za m²
 2. grunty zajęte pod tablice reklamowe wolnostojące (np. plansze reklamowe, stelaże itp.) z wyłączeniem gruntów stanowiących pas drogowy, miesięcznie za 1 m² powierzchni reklamowej:
  1. dla reklam o powierzchni do 6m²:

I strefa – 7,20 zł

II strefa – 6,10 zł

 1. dla reklam o powierzchni powyżej 6m²:

I strefa – 6,10 zł

II strefa – 5,10 zł

14) grunty zajęte pod pojemniki na odzież używaną - miesięcznie za pojemnik:

I strefa – 8,40 zł

II strefa – 5,20 zł

 

§2

 

Stawki określone w §1 są kwotami netto w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

 

§3

 

Jeżeli czynsz dzierżawy lub najmu obliczony w oparciu o stawki określone w §1 jest niższy niż 10,00 zł w stosunku rocznym, to podlega on zaokrągleniu w górę do 10,00zł.

 

§4

 

W przypadku ubiegania się dwóch lub więcej podmiotów o wynajem lub wydzierżawienie tego samego gruntu  na ten sam cel, gdy oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę będzie następowało w drodze przetargu, stawki określone w zarządzeniu będą stanowiły stawkę wywoławczą czynszu.

 

§5

 

W przypadku wydzierżawiania i wynajmowania gruntów na cele inne niż wymienione w pkt. 1-14, stawka czynszu określona będzie odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta.

 

§6

 

 1. W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z nieruchomości opłatę z tego tytułu ustala się w wysokości stawki czynszu określonej w zarządzeniu, odpowiednio do sposobu wykorzystania nieruchomości (rodzaju prowadzonej działalności).
 2. Jeżeli po wygaśnięciu umowy najmu lub dzierżawy, najemca lub dzierżawca korzysta z przedmiotu najmu lub dzierżawy ponosi opłatę na zasadach określonych w ust. 1.

 

 

 

§7

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr B.0050. 365.2017

z dnia 29.12.2017 r.

 

 

 

Określenie stref w naliczaniu opłat za dzierżawę gruntów:

 

            I strefa obejmuje:          - miasto Kuźnia Raciborska

                                               - sołectwo Rudy

 

            II strefa obejmuje sołectwa:

                                               - Jankowice

                                               - Ruda Kozielska

                                               - Turze

                                               - Siedliska

                                               - Budziska

                                               - Ruda

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy gruntów w Gminie Kuźnia Raciborska, stanowiących własność komunalną
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2018 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż