wersja do wydruku Monika Jordan 20.01.2018 22:26

w sprawie korekty Zarządzenia Nr B.0050.285.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31.10.2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.335.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 12 grudnia 2017 roku

 

 

w sprawie korekty Zarządzenia Nr B.0050.285.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31.10.2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.283.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31.10.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

zarządzam:

 

§ 1

W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2017 rok przyjętym Zarządzeniem Nr B.0050.11.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 09.01.2017 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać korekty (uzupełnienia) zmian wydatków na zadania zlecone wprowadzonych w Zarządzeniu Nr B.0050.283.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31.10.2017 roku, a pominiętych w Zarządzeniu Nr B.0050.285.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31.10.2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok. Uzupełniane zmiany przedstawiają się następująco:

 

I. Zmiany wydatków na zadania zlecone:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

 

 

Wydatki w złotych

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

855

 

 

Rodzina

 

 

13 000,00

13 000,00

 

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

13 000,00

13 000,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 000,00

 

 

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne

13 000,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10 000,00

 

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne

 

10 000,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

3 000,00

 

 

 

 

1. Świadczenia rodzinne

 

3 000,00

 

 

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian  „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2017 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie korekty Zarządzenia Nr B.0050.285.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31.10.2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.01.2018 22:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż