wersja do wydruku Monika Jordan 22.01.2018 13:49

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. ochrony środowiska (1 etat)

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej,

Adres: 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4

zatrudni na stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. ochrony środowiska (1 etat)

 

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe, kierunek: ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne;

3) staż pracy minimum 3 lata,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nieposzlakowana opinia;

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;

8) posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania pożądane: (będące przedmiotem oceny):
 1. Znajomość ustaw w zakresie kompetencji gmin: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa prawo geologiczne i górnicze, ustawa prawo wodne, ustawa o odpadach.
 2. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.
 3. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w podstawowym zakresie.
 4. Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).
 5. Umiejętność organizacji pracy biurowej.
 6. Umiejętność interpretacji przepisów prawnych.

 

 1. Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
 1. Prowadzenie postępowań w sprawach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.
 3. Realizacja „Programu Ograniczania Niskiej Emisji” (dotacje do kotłów c.o.).
 4. Uczestnictwo w realizacji programu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego”.
 5. Realizacja części obowiązków gminy w zakresie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
  1.  Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
  2. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie świadczenia usług określonych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  3. Prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  4. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  oraz ewidencji umów zawartych przez właścicieli nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych.
  5. Wydawanie decyzji nakazującej właścicielom nieruchomości wykonanie obowiązków określonych ustawą.
  6. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy.
 6. Wydawanie opinii i uzgodnień w ramach postępowań z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze.
 7. Wydawanie opinii w sprawach rekultywacji gruntów (z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).
 8. Z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska:
  1. Przedkładanie Marszałkowi Województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
  2. Wydawanie decyzji nakazujących osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
 9. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno- ściekową i prawem wodnym.
 1. Wykonywanie zadań związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w tym wnioskowanie o wyznaczenie aglomeracji, przedkładanie Marszałkowi Województwa informacji dotyczących realizacji KPOŚK.
 2. Prowadzenie postępowań w sprawach wydania decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
 3. Zatwierdzanie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruntach.
 1. Prowadzenie zadań gminy wynikających z ustawy o odpadach, w tym wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
 2. Sporządzanie raportów oraz aktualizacja gminnych programów z zakresu ochrony środowiska.
 3. Udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przez osoby fizyczne przepisów prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją wyrobów zawierających azbest.
 5. Monitorowanie możliwości pozyskiwania środków skierowanych dla gmin i osób fizycznych na przedsięwzięcia w obszarze ochrony środowiska (np. ograniczenie niskiej emisji) i podejmowanie działań w tym zakresie.
 6. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynikających z obowiązku wnoszenia takich opłat bezpośrednio przez Urząd Miejski.
 7. Współpraca z instytucjami zajmującymi się sprawami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 8. Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy.
 1. Cechy charakteru:

Samodzielność, komunikatywność, kreatywność, obowiązkowość, dokładność, odpowiedzialność, uprzejmość i życzliwość.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  List motywacyjny;

2.  Życiorys zawodowy;

3.  Kwestionariusz osobowy;

4.  Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);

5.   Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7.   Oświadczenie (własnoręcznie podpisane) z klauzulą:

a)   „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”,

b)   przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.  

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,
ul. Słowackiego 4, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy, na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej, praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku, wymiar czasu pracy - etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Praca biurowa w siedzibie Urzędu ale wymagająca również wyjazdów służbowych w teren.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,  adres: 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4; I piętro, pokój 4, bądź listownie na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko pracy – Inspektor ds. ochrony środowiska”. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru, podczas którego zostanie sprawdzony poziom wiedzy kandydata ubiegającego się o stanowisko. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru oraz o terminie i miejscu zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32-419-14-17 w. 115 oraz 32-419-14-54. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Inne informacje:

1.    Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

2.    Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                    /-/ inż. Paweł Macha

 

 

 

Kuźnia Raciborska, 22 stycznia 2018 roku

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. ochrony środowiska (1 etat)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.01.2018 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż