Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w dniu 12 stycznia 2018 r.

XXXVIII sesja Rady Miejskiej odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej. Obrady rozpoczęły się o godzinie 15.30 a zakończyły o 15.45. Obradom przewodniczyła Sabina Chroboczek-Wierzchowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

W sesji  udział wzięli również:

- Burmistrz Paweł Macha,       

- Skarbnik Anna Szostak,

- Sekretarz Dominik Klimanek,

- Radca Prawny Emilia Bluszcz,

- Dyrektor MBP Ireneusz Wojcieski,

- Zastępca Dyrektora ZGKiM Grzegorz Wita,

- Kierownicy referatów UM: Irena Kalemba

- pracownicy UM: Nikol Kawalec, Sylwia Brzezicka-Tesarczyk.

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Przewodnicząca na podstawie podpisów na liście obecności stwierdziła obecność 14 radnych, co czyni obrady prawomocnymi. Nieobecny na sesji był radny Gerard Hanusek i Sołtys Rud Wojciech Węglorz.

Powitała obecnych na sali i rozpoczęła posiedzenie.

Listy obecności radnych oraz sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

 

            Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca odczytała wniosek Burmistrza Miasta z dnia 08.01.2018, na podstawie którego zwołana została sesja, a także wniosek z dnia 11.01.2018, w którym Burmistrz wnosi o wprowadzenie do porządku obrad zmiany, polegającej na wprowadzeniu kolejnego projektu uchwały.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (Rudy, ul. Rogera 11/4),
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w drodze zamiany na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.
  6. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Projekt uchwały był przedmiotem analizy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, która zaopiniowała go pozytywnie.

Pytań ani uwag nie wniesiono, wobec czego Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. Uchwała w obecności 14 radnych została podjęta jednogłośnie i nosi numer XXXVIII/342/2018.

 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (Rudy, ul. Rogera 11/4),

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (Rudy, ul. Rogera 11/4).

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobem Komunalnym Gminy.

Uwag ani pytań nie zgłoszono. Uchwała po odczytaniu została poddana pod głosowanie
i podjęta jednogłośnie. Uchwała nosi numer XXXVIII/343/2018.

 

            Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w drodze zamiany na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.

Sabina  Chroboczek-Wierzchowska: jest to uchwała, która została dziś włączona do porządku obrad. Sprawa dotyczy dostosowania terenu do realiów, jakie mamy w dniu dzisiejszym, ponieważ cześć działki Arki Bożka 9 znajdowała się w pasie drogi wojewódzkiej, i dziś zostało to już wyprostowane. Sprawa dotyczy też gruntów leśnych, których właścicielem jest Skarb Państwa a nie Nadleśnictwo. Ta uchwała wszystko reguluje.

Manfred Wrona: myślę, że na kolejnej sesji powinniśmy zobaczyć szczegółowo o jakie działki chodzi. Fizycznie, na mapie. Same numery nic nam nie mówią.

Paweł Macha: oczywiście.

Uchwała po odczytaniu została poddana głosowaniu i przyjęta 14 głosami „za”

Uchwała nosi numer XXXVIII/344/2018.

 

            Ad. 6 Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział i obradach i zamknęła XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

 

Protokołowała Ilona Burgieł                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                              Sabina Chroboczek-Wierzchowska
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w dniu 12 stycznia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2018 10:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż