wersja do wydruku Monika Jordan 30.01.2018 12:02

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Nr B.0050.19.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia  29.01.2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale nr XXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 1847).

§ 3

Zarządzenie podlega zamieszczeniu:

  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej;
  2. na tablicach ogłoszeń przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.19.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 29.01.2018 r.

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KUŹNIA RACIBORSKA

 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

19.02.2018 - 26.02.2018 do godz. 15.00

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27.02.2018 - 14.03.2018 do godz. 15.00

21.05.2018 – 25.05.2018 do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 21.03.2018

do 01.06.2018

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.03.2018

do godz. 15.00

04.06.2018

do godz. 15.00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23.03.2018 – 30.03.2018 do godz. 15.00

05.06.2018 - 11.06.2018 do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

05.04.2018

do godz. 15.00

14.06.2018

do godz. 15.00

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2018 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż