wersja do wydruku Monika Jordan 06.02.2018 14:05

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018

Zarządzenie Nr B.0050.23.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 31.01.2018r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia  konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.), w związku z art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 697 ze zm.), art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/327/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie programu współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r. 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1

Rozstrzygam konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie połączonej: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych oraz pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę przez dofinansowanie zadania STOWARZYSZENIU RODZIN „Szkółka Sobotnia Aniołów Stróżów” przy parafii pw. św. Marii Magdaleny  w kwocie 40.000,00zł.

 

§ 2

Umowa, na podstawie której realizowane będzie zadanie, przedstawiona będzie stronie do podpisu w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zadania powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji publicznej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                                   BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2018 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż