wersja do wydruku Monika Jordan 16.02.2018 09:50

w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuźni Raciborskiej oraz zatwierdzenia Regulaminu

Zarządzenie nr B.0050.37.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 15.02.2018 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kuźni Raciborskiej oraz zatwierdzenia Regulaminu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

 

 

 

zarządzam:

 

§ 1

Powołać w skład Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuźni Raciborskiej następujących członków:

  1. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk - Przewodniczący,
  2. Dominik Klimanek                          - Z-ca Przewodniczącego,
  3. Zbigniew Grygier                            - Członek,
  4. Alicja Kołton                                  - Członek,
  5. Katarzyna Lubos                            - Członek,
  6. Sławomir Sielski                             - Członek,
  7. Krzysztof Kapusta                          - Członek.

 

§ 2

Zatwierdzić Regulamin Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuźni Raciborskiej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuźni Raciborskiej.

 

§ 4

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr B.0050.2.2015  Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 12.01.2015 r.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuźni Raciborskiej oraz zatwierdzenia Regulaminu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.02.2018 09:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż