wersja do wydruku Monika Jordan 23.02.2018 11:14

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.7.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 2 lutego 2018 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIX/347/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02.02.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 108 756,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 39 555 506,88 zł,

po stronie wydatków kwotą 19 599 180,64 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

       

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.120.1.7.2018

 
       

z dnia 02.02.2018 r.

 
                   
 

§ 1

 

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

113,00

 

 

 

70095

 

Pozostała działalność

 

113,00

 

 

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

 

113,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

510,00

397,00

 

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

380,00

 

 

 

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

380,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

130,00

 

 

 

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

130,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90095

 

Pozostała działalność

 

397,00

 

 

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

 

397,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

750

 

 

Administracja publiczna

25 000,00

 

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

25 000,00

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

25 000,00

 

 

 

75495

 

Pozostała działalność

 

25 000,00

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

25 000,00

 

 

 

 

 

1. Zakup monitoringu miejskiego

 

25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

750

 

 

Administracja publiczna

1 000,00

 

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 000,00

 

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 500,00

 

 

 

 

75414

 

Obrona cywilna

2 500,00

 

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

3 500,00

 

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

 

3 500,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

600

 

 

Transport i łączność

25 000,00

 

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

25 000,00

 

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

25 000,00

 

 

 

 

 

 

1. Remonty dróg gminnych

25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

25 000,00

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

25 000,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

25 000,00

 

 

 

 

 

1. Wyburzenia budynków gminnych

 

25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

120 000,00

 

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

120 000,00

 

 

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

120 000,00

 

 

 

 

 

1.Zakup ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego

 

120 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

120 000,00

 

 

 

 

92195

 

Pozostała działalność

120 000,00

 

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

 

 

 

 

 

 

1. Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach

120 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 
       

Razem

174 010,00

174 010,00

 
               

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

       

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.120.1.7.2018

 
       

z dnia 02.02.2018 r.

 
                 
 

§ 1

 

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie dochodów  na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

481 276,50

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

481 276,50

 

 

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

481 276,50

 

 

 

 

 

1. Opłaty związane z gospodarką śmieciową

 

481 276,50

 

2.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

627 480,00

 

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

627 480,00

 

 

 

 

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

 

627 480,00

 

 

 

 

 

1. Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego, działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służ ratowniczych-  na zakup ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego

 

627 480,00

 
         

 

 

 
       

Razem

 

1 108 756,50

 
               

§ 2

 

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

481 276,50

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

481 276,50

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

481 276,50

 

 

 

 

 

1. Wydatki związane z gospodarką śmieciową

 

481 276,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

627 480,00

 

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

627 480,00

 

 

 

 

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

627 480,00

 

 

 

 

 

1. Zakup ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego

 

627 480,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 
       

Razem

 

1 108 756,50

 
               
               

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.02.2018 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż