wersja do wydruku Monika Jordan 23.02.2018 11:24

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

Zarządzenie Nr B.120.1.10.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 13.02.2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Kuźni  Raciborskiej

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

 

zarządzam:

 

§ 1

Wprowadzić w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej nadanym Zarządzeniem nr B.0152-3/08 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w dniu 19.02.2008 roku następujące zmiany:

 

 1. § 7 otrzymuje brzmienie:

 

„W Urzędzie Miejskim funkcjonują 4 piony, którymi kierują: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik. W ramach pionów funkcjonują referaty i samodzielne stanowiska pracy wg poniższego zestawienia:

 

1. Burmistrz                            - B

 1. Referat Inwestycji i Budownictwa                                                                     - IB
 2. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska          - GN

(w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami)

 1. Referat - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego                                        - GCZK
 2. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych                                                           - PO

 

2. Zastępca Burmistrza            - ZB

 1. Referat Edukacji, Sportu i Promocji                                                                 - ED
 2. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska          - GN

(w sprawach z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska)

 

3. Sekretarz                             - SE

 1. Referat Spraw Obywatelskich                                                                          - OB
 2. Referat Organizacyjny                                                                                     - OR
 3. Biuro Rady Miejskiej                                                                                       - BRM
 4. Urząd Stanu Cywilnego                                                                                   - USC
 5. Samodzielne Stanowisko ds. Środków Pomocowych
 6. Radca Prawny – obsługa zewnętrzna                                                                - RP

 

4. Skarbnik                              - SK

 1. Referat Finansowo – Budżetowy                                                                      - FB
 2. Referat Podatkowo – Kasowy                                                                         - PK

 

 1. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Graficzny model struktury organizacyjnej, wskazujący realizatorów poszczególnych zadań, ich układ hierarchiczny oraz wzajemne powiązania przedstawia Schemat Organizacyjny stano-wiący załącznik do Zarządzenia nr B.120.1.10.2018 Burmistrza Miasta z dnia  13.02.2018 r.

 

 1. W § 11 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Inwestycji i Budownictwa, Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami), Gminnego Centrum  Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.”

 

 1. W § 11 ust. 18 otrzymuje brzmienie.

„18. Sprawuje nadzór nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej”

 

 1. W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Bezpośrednia odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie i realizację zadań przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (w sprawach
z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska).

 

 1. W § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Koordynacja i bezpośrednia współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy. Jednostki o których mowa to:

- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,

- Miejska Biblioteka Publiczna,

- Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 1. W § 12 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli, dla których gmina Kuźnia Raciborska jest organem prowadzącym.  Są to: Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej, Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego  w Rudach, Przedszkole nr 1
w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu, Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej, Przedszkole w Rudach”.   

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr. B.120.5.2015 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 06.02.2015 r.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.02.2018 11:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż