wersja do wydruku Monika Jordan 26.02.2018 09:02

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.39.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 15 lutego 2018 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm.) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 20 tiret czwarte Uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 109 567,05 zł

po stronie wydatków kwotą 41 496 940,74 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.0050.39.2018

 
       

z dnia 15.02.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

801

 

 

Oświata i wychowanie

15 000,00

15 000,00

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

3 200,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

3 200,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

3 200,00

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

 

3 200,00

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

3 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80110

 

Gimnazja

13 200,00

10 000,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

13 200,00

10 000,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

13 200,00

10 000,00

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

13 200,00

10 000,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

10 000,00

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1 800,00

1 800,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 800,00

1 800,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 800,00

1 800,00

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

1 800,00

1 800,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 800,00

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 400,00

2 400,00

 

 

 

85401

 

Świetlice szkolne

2 400,00

2 400,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 400,00

2 400,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 400,00

2 400,00

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

2 400,00

2 400,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 400,00

 

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

2 400,00

 

 

 

 

 

zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej

 

 

 
               

Razem

17 400,00

17 400,00

 
               

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2018 09:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż