wersja do wydruku Monika Jordan 26.02.2018 09:10

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.40.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 16 lutego 2018 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm.) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 20 tiret czwarte Uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 109 567,05 zł

po stronie wydatków kwotą 41 496 940,74 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.0050.40.2018

 
       

z dnia 16.02.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 020,00

3 020,00

 

 

 

80104

 

Przedszkola

3 020,00

2 000,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 020,00

2 000,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 020,00

2 000,00

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

3 020,00

2 000,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 020,00

 

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania  specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

1 020,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

1 020,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

1 020,00

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

 

1 020,00

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

1 020,00

 

 

 

 

 

zmiany dotyczą Przedszkola w Rudach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 120,00

6 120,00

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 180,00

5 270,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

2 180,00

5 270,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 180,00

5 270,00

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

2 180,00

5 270,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 180,00

 

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

5 270,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80110

 

Gimnazja

3 940,00

 

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

3 940,00

 

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 940,00

 

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

3 940,00

 

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 940,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

850,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

850,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

850,00

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

 

850,00

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 370,00

1 370,00

 

 

 

85401

 

Świetlice szkolne

1 370,00

1 370,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 370,00

1 370,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 370,00

1 370,00

 

 

 

 

 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

1 370,00

1 370,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 370,00

 

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

1 370,00

 

 

 

 

 

zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w Rudach

 

 

 
               

Razem

10 510,00

10 510,00

 
               

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2018 09:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż