wersja do wydruku Monika Jordan 26.02.2018 09:36

Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska - Etap II

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA 

Z DNIA 23 LUTY 2018 ROKU

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r.poz.1405, ze zm.),

BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1. Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej, na sesji w dniu 07 grudnia 2017 roku, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  sołectw Rudy i Ruda Kozielska – ETAP II –  uchwała Nr XXXVI/325/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia  07 grudnia 2017 roku, (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12.12.2017 r. poz. 6976);
  2. do uchwalonego dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska – ETAP II, zostały załączone, przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, w wersji cyfrowej :

a)   pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa (sporządzone zgodnie z art.42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.),

b)  pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków  realizacji  postanowień  dokumentu  (sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.).

Z treścią uchwalonego przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej, dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska – ETAP II, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

w dniach od 23 luty 2018 roku do 09 marca 2018 roku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska - Etap II
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2018 09:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż