wersja do wydruku Monika Jordan 02.03.2018 18:13

w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kuźni Raciborskiej

Zarządzenie Nr B.0050.41.2018

Burmistrza Miasta w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16.02. 2018 r.

  

w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kuźni Raciborskiej  

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1875 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1390 z późn. zm.), uchwały Nr VII/71/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 217, poz. 3774)

 

 zarządzam:

 

§ 1

 

Wprowadzić zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanym Zarządzeniem nr B.0050.345.2011 Burmistrza Miasta w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 listopada 2011 r. z późniejszymi zmianami, poprzez odwołanie ze składu zespołu:

  1. Jolanty Filas     - przedstawiciela Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuźni Raciborskiej

oraz powołanie w skład zespołu:

  1. Agnieszki Gradzińskiej - przedstawiciela Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuźni Raciborskiej.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2018 18:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż