wersja do wydruku Monika Jordan 08.03.2018 11:12

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.31.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 7 lutego 2018 roku

 

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.29.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 07.02.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

zarządzam:

 

§ 1

W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2018 rok przyjętym Zarządzeniem Nr B.0050.4.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 09.01.2018 roku (z późniejszą zmianą) dokonać następujących zmian:

 

I. Zmniejszenie dotacji na finansowanie zadań zleconych:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

852

 

 

Pomoc społeczna

-2 289,83

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

-2 289,83

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

-2 289,83

 

 

II. Zmniejszenie wydatków na zadania zlecone:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

852

 

 

Pomoc społeczna

-2 289,83

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

-2 289,83

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

-2 264,54

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-25,29

 

 

 

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian  „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2018 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2018 11:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż